Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem serveru WWW.SEXPOINT.EU společností ANTIGONA s.r.o., se sídlem Mezírka 1, 602 00 Brno, IČO: 46970924. Uživatelem se rozumí osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním serveru vyslovuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.


 2. Práva a povinnosti uživatele

  Uživatel má právo užívat služby poskytované provozovatelem v rozsahu dle svého členství.
  Uživatel je povinen pravidelně sledovat všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na serveru a seznamovat se s jejich aktuálním zněním. Provozovatel nezodpovídá za uživateli publikovaný a zveřejňovaný nebo jinak sdílený materiál jako jsou fotografie a obrázky a pravdivost obsahu sdělení uživatelů. Každý uživatel je odpovědný sám za obsah svého vlastního profilu. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost v případě porušení autorských práv.  Veškerý obsah, který je na serveru publikován je vkládán uživateli, kteří registrací souhlasí, že budou nést veškeré důsledky v případě porušení autorských práv při zveřejnění děl pro která nevlastní autorská práva.

  Uživatel se zavazuje, že:
  • se nebude chovat v prostředí a mezi ostatními uživateli serveru vulgárně, v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR, obecně činit úkony urážející lidskou důstojnost,
  • nebude porušovat vlastnická a autorská práva,
  • nebude zveřejňovat kdekoli na serveru příspěvky obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky,
  • nebude zveřejňovat na svém uživatelském profilu pornografické fotografie nebo fotografie s odkrytými intimními partiemi či fotografie, které by mohly pohoršovat uživatele, tyto fotografie je povoleno uživateli vkládat pouze jako soukromé,
  • se nebude vydávat za administrátora,
  • nebude poškozovat a urážet jiné uživatele,
  • nebude nahrávat viry a škodlivé kódy,
  • nebude užívat svůj účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, komerčních nebo reklamních sdělení, propagování konkurenčních služeb, pro umisťování či rozesílání reklamy, nabídky výdělku a sexuálních služeb,
  • nebude nabízet placené sexuální služby kdekoli na webu,
  • nebude využívat svůj uživatelský účet pro získání darů a příspěvků.

  Uživatel, který se řádně zaregistroval má právo na odstranění svého uživatelského účtu. Odstranění účtu znamená, že budou odstraněna veškerá data zadaná uživatelem, smazán profil uživatele a uživatel již nadále nebude moct využívat služeb serveru. Smazat účet může uživatel přímo v nastavení svého účtu. Uživatel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené svým jednáním v souvislosti s užíváním služeb serveru způsobené provozovateli nebo třetím subjektům.


 3. Práva a povinnosti provozovatele

  Provozovatel má povinnost poskytovat uživatelům služby řádným způsobem s roční dostupností služby 99,5%, výjimka pro odstávku služby je dána možnými výpadky elektrických energií, internetu, poruchou hardwaru serveru, vyšší mocí či nutnou údržbou. Pro bezproblémové využívání služeb je povinností uživatele používat nejnovější technologie (prohlížeč) a instalovat správná nastavení prohlížeče (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, provozovatel nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah účtů uživatelů, zda je obsah údajů, včetně nahraných fotografií, slučitelný s právním řádem České republiky a s těmito podmínkami. Pokud to bude zapotřebí, provozovatel může obsahy uživatelských účtů změnit nebo vymazat či vymazat celý účet uživatele.
  Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za pravdivost údajů uváděných uživateli a informací a za případné škody v souvislosti s těmito uváděními údaji a informacemi zveřejněných na serveru. 
  Provozovatel je oprávněn smazat uživatelský účet a zablokovat IP adresu uživateli, který porušuje ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právní předpisy. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.

  Uživatel souhlasí s tím, že:
  • jeho uživatelský účet může být bez předchozího upozornění administrátora zablokován a smazán v případě, že jakýkoliv jím zveřejněný text bude obsahovat text, který je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR, vulgární výrazy, telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky, komerční a reklamní sdělení, nabídky práce erotického charakteru nebo placeného sexu, žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim obdobné texty.
  • jeho uživatelský účet může být zablokován a smazán bez předchozího upozornění administrátora, pokud fotografie uveřejněná uživatelem bude obsahovat vulgární obsah, odkazy na jiné internetové stránky, emailové adresy, reklamy, telefonní číslo, osoby vyobrazené bez jejich svolení, autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem.
  • jeho uživatelský účet může být zablokován a smazán bez předchozího upozornění administrátora, pokud uživatel hrubě uráží, obtěžuje či jinak poškozuje nebo omezuje práva jiných uživatelů, v takovém případě je administrátor oprávněn zablokovat uživateli i jeho IP adresu a zakázat mu doživotně vstup na seznamku.

  Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů na serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.


 4. Zrušení účtu z důvodu nepoužívání

  V případě, že se uživatel nepřihlásí po dobu 180 dní do svého uživatelského účtu, je provozovatel oprávněn uživatelský účet smazat. V  takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.


 5. Provozní podmínky

  Registrací uživatele na serveru WWW.SEXPOINT.EU vzniká mezi provozovatelem a uživatelem smluvní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel serveru WWW.SEXPOINT.EU poskytuje registrovaným uživatelům možnost elektronické komunikace a seznámení a nahrávaní fotografií na server. Veškeré služby, které provozovatel poskytuje, jsou zdarma s výjimkou nadstandartních funkcí.
  – premium členství, které je zpoplatněny dle aktuálního ceníků a služeb označených jako doplňkové.

  Služby jsou provozovatelem poskytovány na základě dvou typů členství:
  • základní - neplacené, uživatel může využívat pouze omezených funkcí,
  • placené - premium, uživatel může využívat všech funkcí zahrnující placené členství,

  Uživatel může kdykoliv v průběhu svého členství přejít z členství základního na členství premium. Pro získání placeného členství premium je nutné, aby uživatel provedl nákup placeného členství (tj. zvolil druh svého členství, zadal platební údaje) a platba za tuto službu byla ve sjednané výši připsána na účet provozovatele.

  Uživatel může využívat placeného členství premium v rozsahu uvedených tarifů:
  • členství na 1 měsíc: 489,- Kč
  • členství na 6 měsíců: 1548,- Kč (1 měsíc 258,-)
  • členství na 12 měsíců: 1980,- Kč (1 měsíc 165,-)

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Placené členství premium se automaticky neobnovuje a před uplynutím předplaceného členství bude vždy uživatel upozorněn na možnost jeho prodloužení. Provozovatel serveru nestrhává žádné platby z účtu uživatele bez jeho vědomí.
  Uživatel, který se zaregistruje jako žena může využívat veškerých služeb, tedy i funkcí premium, mimo funkce označené jako doplňkové, zdarma.  Uživatelé si dále mohou předplatit služby označené jako doplňkové dle aktuálního ceníku.
  Provozovatel nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu s ostatními uživateli. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za případně nesjednaný nebo neúspěšný kontakt s ostatními uživateli.


 6. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

  Uživatel může od smlouvy uzavřené s provozovatelem písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření. V tom případě se provozovatel zavazuje vrátit uživateli uhrazenou platbu, a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné provést pomocí emailu zaslaného na emailovou adresu info@sexpoint.eu nebo písemně na adresu ANTIGONA s.r.o., Smetanova 13, 602 00, Brno. Pro platné odstoupení je nutné uvést Vaši emailovou adresu, jméno a příjmení a číslo bankovního účtu. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek a může uživateli smazat jeho účet. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků. Uživatel má právo smlouvu (svoje členství na seznamce) kdykoliv ukončit, pokud uživatel ukončí smlouvu, nemá právo na vrácení již uhrazených plateb (mimo výše uvedené odstoupení od smlouvy).


 7. Reklamace

  V případě vad poskytovaných služeb je uživatel oprávněn tyto vady uplatnit u provozovatele písemně, na e-mail info@sexpoint.eu nebo odesláním zprávy provozovateli prostřednictvím podpory. Uživatel je povinen vady poskytovaných služeb uplatnit bez zbytečného odkladu ode dne, kdy je zjistí, v opačném případě nárok na odstranění vady zaniká.


 8. Přechodná a závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právním řádem ve znění platném ke dni jejich účinnosti, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na serveru. Pokud se stane některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúplné, zůstává tím platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek nedotčena. Provozovatel a uživatel prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle a zavazují se je dodržovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. 1. 2017